Politikalarımız


Misyonumuz

Çevre ve iş sağlığı güvenliği bilinci ile kalite inancı içinde insana ve yaşama saygının temel değer olduğu, insan kaynağımızı, teknolojiyi, bilgiyi en etkin ve verimli şekilde kullanarak keyifli, yaratıcı bir paylaşım ortamı oluşturma yoluyla bireylerin bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştiren ürün ve hizmetler sunarak müşterilerimize değer yaratmak, akılcı ve öncü yaklaşımlarımızı sürdürmek, gelir ve istihdam sağlayarak ülkemizin, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın menfaatlerini en üst seviyeye yükseltmek.

Çevre Politikamız

Lafem Giyim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyan, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde ürünler üretmek.

Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,

Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,

Üretim sürecinin sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkinliklerin azaltılması,

Kirliliğin kaynağında önlenmesi,

Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin arttırılması,

Yönündeki faaliyetlerimizi kalite, iş sağlığı ve güvenliği sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, tekstil sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak.

Eğitim Politikamız

Lafem Giyim İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi faaliyet gösterdiği Tekstil (Hazır Giyim) sektörü başta olmak üzere, tüm dünyada hızlı bir değişim ve gelişme yaşanmaktadır. Bu değişimlere ve gelişmelere ayak uydurabilmek nitelikli eğitime bağlıdır. Bu temel düşünceden hareketle Lafem Giyim, her kademesindeki personelinin yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve verimli şekilde istihdam edilmesi amacıyla şirket içi eğitim planları yapıp uygulamaktadır. Personelimize, planlı ve plansız eğitimlerin gerçekleştirilmesi ile hedefimiz;

Görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması,

Teknolojik gelişmelerin izlemesini sağlayarak bu alandaki bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve yeni teknolojilere uyumun sağlanması,

Çalışan niteliklerinin artırılması,

Önce insan ilkesi temelinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlayıp uygulayarak, bu konudaki kayıpların en aza indirilmesi,

Görev, yetki ve sorumluluklarının anlatılarak, şirket içi uyumlarının sağlanması ve üst görevlere hazırlanması,

İş ve işgücü verimliliğinin artırılması,

Motivasyonunun artırılması,

Kurum kültürü oluşturulması,

Müşteriler ile en iyi uygulamaları paylaşarak karşılıklı faydaya dayalı iş ilişkilerinin güçlendirilmesi,

Yasal ve sektörel gerekliliklere tam uyumun sağlanmasıdır.

Enerji Politikamız

Lafem Giyim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak, sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dahilinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetleri gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,

Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesi,

Firmamızda yeşil enerji kullanmak ve rakiplerimize örnek olmak,

Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimliliği gözetilmiş ürün ve hizmetlerin temini,

Firmamızın CPI2 ya üye olup gold olma yolunda ilerlemesi,

Doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda çalışanların ve toplum bilincinin arttırılması yönünde faaliyetlerimizi kalite ve iş sağlığı ve güvenliği sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde, tekstil sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak politikamızdır.

İletişim Politikamız

Lafem Giyim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak kurum içinde pozitif bir etkileşim içinde bulunmak, ilişkilerimizi uyum içerisinde yürütebilmek, ortak bir dil yaratmak, çalışanların birbirini anlayabilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimin sağlıklı ve verimli sağlanabilmesi için tüm çalışanlarının duygu düşünce ve fikirlerini rahat bir şekilde, hiyerarşik yapı çerçevesinde aktarabilmeleri, şirket içerisinde alınan kararları, hedef ve politikaları, uygulanacak olan değişiklikleri ve gelecekteki faaliyetleri iletişim kanallarını kullanarak sistematik bir şekilde çalışanlarına doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgilerin paylaşımını haberleşme araçları vasıtasıyla gerçekleştirmek ve çalışanlarımızın iletişimini sağlıklı, zamanında ve doğru bilgilerle sağlamak politikamızdır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız

Lafem Giyim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyan, sürekli gelişmeyi temel alan bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi dahilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ile

Çalışma ortamında çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize etmek,

İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerini düzenlemek,

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliği arttırılmasını sağlamak

Yönündeki faaliyetlerimizi kalite ve çevre yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, tekstil sektöründe iş sağlığı ve güvenliği açısından öncülüğümüzde örnek bir kuruluş olmak politikamızdır

İnsan Kaynakları Ve İşe Alım Politikamız

İnsan Kaynakları Politikası

          Tekstil Hazır Giyim Sanayiinin önde gelenleri arasında olan ve her geçen gün yaptığı yeni yatırımlarla kapasitesini artıran şirketlerimiz, kaynaklarını verimli kullanan, değişime açık, çalışana ve çevreye duyarlı, kalite standartlarına uyumlu ve müşteri odaklı olma hedefinde insan kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaktır. Politikamızın temeli; norm kadroların belirlenmesi, her iş unvanı için gerekli personel niteliklerinin ve yetkinliklerinin belirlenmesi, insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlanması,  kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesidir. Tüm paydaşlarımızın bilgi birikimlerini ve tecrübelerini, şirket ve çalışanlar yararına kullanılır hale getirerek değer katacak fikirler üretmek, yaratıcı ve yenilikçi sistemleri geliştirmektir. Çalışanların, mesleki tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmektir. İnsana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre faktörünü ön planda tutmak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde önlemler almak ve yapılanmaktır.

İşe Alım Politikası

             Şirketlerimizde insan kaynakları ihtiyaçları Norm Kadro çalışmaları ile tespit edilir. Yıllık olarak  yapılan Bütçe Planlaması içerisinde İnsan Kaynakları Planlaması’na da yer verilir. İşe alım sürecinde temel amaca hizmet etmek üzere; işbirliği sağlayacak, motivasyonu yüksek, çalışmalarımızı hep ileriye taşıyacak etkin insan kaynağı tercih edilir. Bu amaç doğrultusunda, işe alım ilanları internet portalı üzerinden yayınlanır ve özgeçmişler aynı sitede oluşturulan başvuru sistemi üzerinden kabul edilir. Kurumsal internet sitemiz üzerinden gönderilen özgeçmişler de değerlendirmeye alınır. Başvurular arasından, ihtiyaçlar doğrultusunda aranılan nitelikteki adaylar belirlenip ve görüşmeye çağırılır. Şirketlerimizde oluşan boş pozisyonlar için, ilk etapta, Grup Şirketlerinde var olan uygun insan kaynağını araştırılarak değerlendirilir. İçeriden yapılan bu yerleştirmeler ile çalışanların kariyerlerinde sürdürülebilir bir ivme kazanmasını sağlanır. İşe alınan çalışanlar için uygun oryantasyon programları hazırlanır. Programlar, İnsan Kaynakları birimleri ile çalışılacak birim arasında oluşturulacak işbirliği ile sunulur. Oryantasyon programında amaç çalışanın işe ve işletmeye uyumunu sağlayarak işgücü devir oranını azaltmaktır. Bu amaçla çalışana; şirket politikaları, şirketin organizasyon yapısı, üretim süreci, sosyal haklar ve sorumluluklar, iş koşulları, iş güvenliği ve çevre konularında bilgi verilir. Rotasyon programı uygulamak; çalışanların ilk işe başladıkları dönemler ağırlıklı olmak üzere, çalışanın bilgi birikimini ve deneyimini arttırmak için çalıştığı birimler dışında ancak bağlantılı birimlerde, belirlenmiş sürelerde çalışması sağlanır. Çalışanların ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerisini esas alarak istihdam etmeyi; ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi, okuma yazması olmayanları da istihdam etmeyi, tespit edilmesi halinde eğitim verileceğini ve aynı zamanda 15 yaş altı personel çalıştırmamayı taahhüt eder.

Kalite Politikamız

Lafem Giyim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ‘nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak, nihai tüketicinin sağlığını ve rahatlığını düşünerek hizmet vermenin yanı sıra;

Kalite yönetim sistemimizin, BSCI standartlarını ve yasal gereklilikleri yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket birim ve hedeflerine ulaşılması,

iş proseslerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirmesi,

Yönündeki faaliyetlerimizi çevre, iş sağlığı ve güvenliği sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, tekstil hizmet sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmaktır.

Rüşvet Politikamız

Şirketimizin ilkesi, personelin ve birlikte çalıştığı tarafların yürürlükte  olan (Ek’te yayımlanan Türk Ceza Kanunu’nun 252, 253 ve 254’ncü maddeleri) tüm kanunlara uyması gerektiği şeklindedir. Şirketimizin personeli herhangi bir Devlet kuruluşu veya Ticari Kuruma, bunların çalışanlarına, bir başka kişiye veya kuruma usulsüzlük teşkil edecek şekilde herhangi bir türden rüşvet, bahşiş veya başka yasadışı ödeme veya menfaat teklif etmeyecek, ödemeyecek, vaat etmeyecek ve bunların yapılmasına müsaade etmeyecektir. Şirket çalışanları hiçbir şekilde, şirket ile herhangi bir iş ilişkisine sahip bulunan bir müşteri, tedarikçi, kişi veya kurumdan rüşvet, bahşiş veya başka yasadışı ödeme almayacak veya kendisine şahsi menfaat sağlayan teklifleri kabul etmeyecektir.

           Şirketin ilkesi yalnızca dürüst ve nitelikli olarak bilinen taraflar ile iş yapmak şeklindedir. Şirketimiz, kendisi ile iş ilişkisinde bulunacak taraf ile herhangi bir irtibata sahip bulunabilecek üçüncü kişiler üzerinde etik değerlerin belirlenmesi çalışması yürütebilmek için uygun olan prosedürleri oluşturacaktır.

          Resmi bir edinim veya kararı, uygun olmayan bir biçimde etkilemek, şirketin veya temsil ettiği kişinin yararına amaçlanan bir karşılık için devlet görevlilerine veya diğer kişilere doğrudan ya da dolaylı olarak hediye, konukseverlik veya eğlence imkanları verilmeyecek veya sunulmayacaktır.

           Bu türden ödeme veya vaat, şirketin etik sorumlusu tarafından ilgili prosedürler doğrultusunda onaylanmadığı müddetçe, şirketimiz veya herhangi bir iştiraki tarafından, herhangi bir devlet görevlisi veya diğer kişilere hediye, konukseverlik veya eğlence için hiçbir ödeme veya ödeme vaadi yapılamaz.

           Şirket personelinin veyahut herhangi bir üçüncü tarafın iş bu politikanın veya yürürlükte olan rüşvet önleme kanunlarının ihlallerini rapor etmesi gerekmektedir. Hiç bir personel şüphelenilen ihlallerin iyi niyetle bildirimleri için herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaktır. Çalışanlar, bu politika yahut yürürlükte olan ilgili yasaların her türlü ihlalini Yönetim Kurulunun bir temsilcisine veya şirketin etik görevlisine çekinmeden rapor edebilecektir.

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi:

Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 15 yaşın altında işçi çalıştırmamayı,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi:

Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz olarak, tutuklu (hükümlü) ve borçlandırma yaparak zorla işçi çalıştırmamayı,

İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Sağlanması:

Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemini benimsemeyi,

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkına Saygı Gösterilmesi:

İşçilerin yetkili sendikaya üye olmayı ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi,

Ayrımcılığın Önlenmesi:

Çalışanların ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik, yabancı (çalışma izni almış ) veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerisini esas alarak istihdam etmeyi; ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,

Disiplin/ Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi:

Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi,

Çalışma Saatlerinin Belirlenmesi:

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,

Ücret ve Ödemeler:

Kanunlar ve/veya toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, çalışanlara kanunda ve/veya toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı,

Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi:

Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı,

Gümrük Mevzuatına Uymak:

Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürettiği ürünlerin yasa dışı sevkiyatını önleyecek önlemler almayı,

Güvenlik Önlemleri Almayı:

Yüklemelerde güvenliği ihlal edecek nitelikteki bildirimsiz malların (uyuşturucu madde, patlayıcı madde, biyolojik ve kaçak mallar)  bulunmamasını sağlamayı,

Tedarikçilerle İlişkiler:

Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi ve onay alınmamış (onaysız) bir üretim biriminde üretim yapmamayı,

Yönetim Sistemi:

Sosyal uygunluk, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetimi faaliyetlerini yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, müşterilerin işyeri davranış kurallarına ve gönüllü olarak uygulanan Yönetim Sistemi kurallarına uygun bir yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığı sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

Taciz Ve Ayrımcılığı Önleme Politikamız

LAFEM GİYİM TACİZİ VE AYRIMCILIĞI ÖNLEME POLİTİKASI

            Lafem Giyim İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi; farklı ırk, dil, toplumsal cinsiyet, ibadet biçimleri, ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, hamilelik, inanç, engellilik, yaş ve görüşlere sahip kişilerle birlikte uyum içerisinde çalışır ve bu koşullar işe alım sırasında ön koşul oluşturmaz. Kurumun herhangi bir çalışanı, yöneticisi, danışmanı, misafiri,  davetlisi, mal ve hizmet tedarikçisi ile kurum çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılan her türlü ayrımcılık ve/veya taciz hoş görülemez.

           Firmamız çalışanları ve yöneticileri, bireysel haklara ve kültürel farklılıklara saygı gösterir. Kişilere doğrudan veya dolaylı şekilde yapılan ayrımcılık veya taciz oluşturan her türlü davranış kesinlikle yasaktır. Tüm çalışanlarımıza taciz ve ayrımcılık ile ilgili eğitimler verilerek bu tür olayların yaşanmasının önüne geçilecektir. Taciz ve ayrımcılığa maruz kalan çalışanlar, iletişim kanalları kullanarak şikayetlerini iletebilecektir.

Söz konusu davranışlar;

Karşı tarafça onaylanmayan sözel, fiziksel ve cinsel herhangi bir yaklaşım, mazur görülemeyecek fiziksel temas, teklif veya dokunma,

Bir kişinin ırkı, cinsiyeti, uyruğu, cinsel yönelimi, dini, engelli olma hali ya da herhangi bir başka özelliğine ilişkin kişisel görüntüsü, vücudu veya yaşam tarzı hakkındaki yorumlar,

Çalışanın istihdam durumu, terfi potansiyeli, maaş durumu cinsel tacize izin vermesi arasında bir bağlantıyı ima eden, ilişkilendiren veya mantıken böyle bir imaya yol açacak şekilde yapılan beyanlar veya tehditler,

Çalışma amaçlı faaliyetlerde kullanılanlar hariç olmak üzeri, işyerinde, ırk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir başka kişisel özellikle ilgili müstehcenlik veya ayrımcılık içeren grafik, karikatür, resim veya fotoğraf sergilemek,

Irk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir kişisel özellikle ilgili açık saçık hikâyeler, şakalar, imalı sözler veya yorumlar,

Farklı bölümlerden olsalar dahi, Lafem Giyim çalışan kadrosundan herhangi bir işçinin, herhangi bir yönetici ve çalışanın iş ilişkisinin dışına çıkan ve söz konusu çalışanın diğer çalışanlara kıyasla kayırılması sonucuna yol açan duygusal ve/veya fiziksel bir ilişki içerisinde olması, böyle bir ilişkiye teşebbüs etmesi, bu konudaki niyetini belli etmesi veya bu şekilde yorumlanabilecek davranışlarda bulunması,

Sözlü saldırılar,

Mobbing (bezdirme): Bir bireyden ziyade, bir grupça gerçekleştirilen ve belli bir kişiye toplu halde yapılan yersiz suçlamalar, aşağılamalar, genel taciz veya duygusal suistimaller,

Misilleme: İş başvurusunda bulunan kişi ya da herhangi bir kişinin, iyi niyetle yapılması kaydıyla, bir cinsel taciz meselesi ile ilgili danışmanlık alması, cinsel taciz şikayetinde bulunması ya da bir cinsel tacizle ilgili bir soruşturmada tanık veya panel üyesi olarak vazife alması sebebiyle  kısıtlama, müdahale, zorlama ya da misillemeye maruz kalması,

Kötü niyetli ve yersiz suçlamalar: Suçlamalarının kötü niyetli ve yanlış olduğu ortaya çıkan kişi, 4857 sayılı İş Kanunu İşyeri  Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde soruşturmasına/soruşturma açılmasına  maruz kalır.

Onaylı Üretim Birimi Politikamız

Müşteri ürünlerinin her aşamasını müşteri çalışma koşul ve standartlarına uygun, sosyal uygunluk denetimi onayı almış üretim birimlerinde yaptırmayı,

Kesim, dikim, ütü, paket atölyeleri, ilik düğme – yapıştırma vb, kesim sonrası tüm prosesler, ev işçiliği yapılan evler, ürüne bağlı olarak ana proses ve paketleme dahil tüm proseslerin üretim yerlerinin müşteri tarafından onaylanmış olacağını,

İlk defa bir üretim biriminde üretim yapılacak ise firmamızın, coc sorumlusu tarafından ön denetime tabi tutulacağını, müşteri istek ve standartlarına uygun olup olmadığı incelendikten ve uygun ise başvuru formu doldurulduktan sonra müşteriye bildirileceğini ve müşteri coc ekibince gerçekleştirilen sosyal uygunluk  denetiminde minumum şartları sağlamış olmayı,

Onaylı bir üretim biriminde başvuru işlemi yapılmadan üretim yapılması halinin kaçak atölye kullanımı olarak adlandırılacağını,

Tüm çalışanlara ve yöneticilerimize bu politika ve uygulamalar ile ilgili bilgilendirme yapılacağını

taahhüt ediyoruz.

Vizyonumuz

Dünya tekstil pazarındaki değişen talepler doğrultusunda, istikrarlı ve kaliteli üretimi ile güvenin simgesi olmak ve bu anlayışla markalaşmak.